Harfy:

Vzhledem k vzr staj c mu po tu z jemc o esk lidov harfy jsme za ali vyr b t jejich "inovovan " kopie. P vodn konstruk n subtiln j n stroje nejsou schopny udr et velk tah kovov ch strun, proto jsme zes lili konstrukci n stroje aby byla schopn odolat v t mu tahu strun i hrub mu zach zen . Klasick h ky nahrazujeme, bu to praporky, nebo st le obl ben j mi p ela ovac mi mechanikami kter i p es jejich vysokou po izovac cenu poskytuj hr i mnohem v t komfort. Kol ky kter kter dr struny v ozvu n desce nahrazujeme kovov mi o ky kter zaji uj lep lom struny, struna se neza ez v a kol ky nevyskakuj . Pro z jemce je mo no vyrobit i harfu s kol ky. Spodn strana harfy je opat ena ozvu n mi otvory kter umo uj lep mu en zvuku a sna v m nu strun. B hem asu jsme vyrobili i harfy p tibok i gotick .

Harfy vyr b me ve t ech velikostech od mal ch cestovn ch (cca 80cm), p es st edn velk , (cca 105cm) a po klasick vysok (cca 130cm). Ve v voji je i velk harfa s klenut m t lem pro koncertn vystupov n . Obdoba harfy ped lov .

Klikn te pro v t   obr zek Mal  Harfy.

Mal harfa:

Vhodn na cvi en pro za te n ky, d ti, nebo pokud chceme s n strojem cestovat i nem me doma dostatek m sta :)
St edn harfa:

Vhodn na cvi en .

Klasick harfa (kopie harfy Nechanick ):

Plnohodnotn n stroj na kter lze koncertovat oproti Velk harf je mnohem leh .