Historick n stroje:

S postupem asu se st le v ce za ali objevovat od na ich z kazn k po adavky na hudebn n stroje z obdob renesance, baroka, rokoka, ale i z jin ch historick ch obdob . Proto jsme ve spolupr ci s historiky a sb rateli vyrobili n kolik kopi t chto star ch hudebn ch n stroj . Jmenujme nap klad: viola da amoure, viola da gamba, nin ra, trum ajt, fidua a dal . V sou asn dob je v roba t chto n stroj pozastavena.

Ninera. Violon. Ninera.