Anton n Kolomazn k * 30.9. 1912 - 2.8. 2002:

Foto Anton n Kolomazn k
Narodil se v Praze-Podol 30. z 1912 v rodin Anton na Kolomazn ka a Marie, roz. Petr skov . Byl kem sv ho vagra Alfonse F. V vry. U il se od srpna 1926 do srpna 1930. T ho roku vykonal s vyznamen n m tovary skou zkou ku u Karla J. Dvo ka za asti Julia Hubi ky. U Alfonse F. V vry pracoval je t ty i roky, a do n stupu vojensk slu by v r. 1934. V dob u en pracoval spole n s Karlem V vrou a po vyu en v ateli ru sv ho vagra tak ty i roky s Josefem V vrou. Tehdy pracoval na oprav ch i na nov ch n stroj ch. Po ukon en vojensk slu by k Alfonsu F. V vovi ji nenastoupil. V roce 1952 Kolomazn k za al p sobit jako housla v Dru stvu v robc hudebn ch n stroj v Praze kde byl t i roky jeho p edsedou. V roce 1968 za al pracovat ve sv m vlastn m ateli ru. lenem klubu housla je od roku 1966. Ve sv m ateli ru pracoval a do roku 2002 kdy zem el v nemocnici na Franti ku. Za sv j ivot zhotovil p knou adu strunn ch hudebn ch n stroj vysok kvality.