Partne i:

Cech houslaru
www.sweb.cz/houslari

Cech v ce ne t iceti odborn k housla sk ho um n prev n z Prahy.

www.stepanrak.cz
www.stepanrak.cz

Str nky kytarov ho virtuosa, skladatele a profesora pra sk Akademie muzick ch um n t p na Raka.

www.savita.cz
www.savita.cz

Str nky jsou v nov ny hudb , j ze, muzikoterapii. Na str nk ch naleznete nab dku inspiruj c ch hudebn ch nahr vek informace o kursech, koncertech a semin ch, t irok spektrum l nk .
www.petrfiala.net
www.petrfiala.net

Str nky kytaristy a pedagoga Petra Fialy. Na str nk ch naleznete informace o hudebn ch, pedagogick ch a dal ch aktivit ch tohoto esk ho kytaristy. Dozv te se o pl novan ch akc ch a projektech, jeho p soben ve swingov m ans mblu "Blue Star", v uce hry na kytaru na Univerzit Hradec Kr lov a veden ZU Habrmanova v Hradci Kr lov .